کنگره ملی بزرگداشت 12 هزار شهید استان آذربایجان غربی

کنگره ملی بزرگداشت 12 هزار شهید استان آذربایجان غربی (9)

کنگره بزرگداشت 12 هزار شهید استان آذربایجان غربی برای اولین بار در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد سابقه برگزاری این کنگره البته نه بصورت ملی به حدود یک دهه قبل بر میگردد

روند تصمیم گیری و اجرایی گنگره توسط ستاد ملی بزرگداشت کنگره در قالب شورای سیاست گزاری و بیست و یک کمیته انجام می شود

سایت کنگره بزرگداشت 12 هزار شهید استان آذربایجان غربی به آدرس http://12000shahid.ir/ در دسترس می باشد

نهمین جلسه هماهنگی کمیته ایثارگران کنگره بزرگداشت 12 هزار شهید استان یه ریاست علی پیام مشاور استاندار و رییس امور ایثارگران استانداری برگزار شد.

جلسه هماهنگی کنگره 12000 شهید استان آذربایجان غربی در فرمانداری مهاباد برگزار شد

                                 همت ائداق مملکت آباداولا

                                             پیام  شهدا

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب