نام : رضا

نام خانوادگي : رمضاني پور

سمت : معاون اداري و مالي

مدرك تحصيلي : ليسانس

رشته تحصيلي : حسابداري

شماره هاي تماس : 32232124- 32230113-  پيش شماره 044

شماره تماس مستقيم : 32256771- پيش شماره 044

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب