اوقات شرعی

 معرفی
امور مالي اين اداره كل بر اساس حمايت و پشتيبان مالي در جهت ارتقاء و بهبود فعاليتهاي فرهنگي و ديني تشكيل شده است .

1-       كارشناس مسئول امور مالي

2-       كارشناس امورمالي

3-       كارشناس اموال و املاك

 
اهداف:

1-       نظارت و رعايت قوانين ، بخشنامه ها و دستورالعملهاي ابلاغي قانوني توسط مراجع ذيصلاح

2-       تخصيص اعتبار به مراكز قرآني ، هيئات مذهبي و كانونهاي فرهنگي و ساير ارگانها كه به نحوي در فعاليتهاي فرهنگي ، ديني و قرآني نقش عمده اي را ايفاء مي كنند .

3-       اختصاص بودجه مورد نياز شهرستانها در جهت پيشبرد برنامه ها و سياستهاي فرهنگي سازمان

4-       همكاري و تعامل با ديوان محاسبات استان و ذيحسابي مركز جهت رعايت دقيق مقررات مالي و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري .

 
برنامه ها:

1-       برنامه ريزي جهت نظارت بر اسناد مالي

2-        برنامه ريزي جهت نظارت بر مصوبات ابلاغي

3-       هماهنگي و تعامل با سازمانهاي ذيربط و مقامات مافوق

4-        برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي فرهنگي و ديني

5-       برنامه ريزي و نظارت بر شاخصهاي فرهنگي و ديني استان در ابعاد كمي و كيفي

6-        برنامه ريزي در خصوص استفاده بهينه از دستورالعملها ، بخشنامه ها و قوانين مالي

7-       برنامه ريزي در خصوص تهيه و تنظيم توافقنامه هاي مالي كه منطبق با اصول حسابداري باشد .

 

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب