اوقات شرعی

 

 

شرح وظايف مسئول دفتر

 

تحويل ، تفكيك و توزيع نامه ها ، گزارشات و ساير مكاتبات براي ارجاع به مقامات مافوق و واحد اقدام كننده .

پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امكانات انجام درخواست هاي متقاضيان و مراجعه كنندگان كه تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذيربط امكان پذير است.

آماده كردن سوابق و پرونده هاي مربوط به كميسيون ها و جلسات و سمينارها براي اطلاع و مطالعه ي قبلي مافوق .

تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با مافوق و تعيين ساعات ملاقات براي آنها.

بايگاني پرونده ها و نامه هاي مربوط به مافوق طبق دستور.

مرتب نمودن نامه هايي كه سرپرست بايد ملاحظه ، مطالعه و يا امضاء نمايد و ارجاع آن به واحدهاي مربوطه بر حسب نياز.

ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخا ص ، موسسات ذيربط و واحدهاي تابعه بر حسب خط مشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آنها.

تنظيم اوقات جلسات و كموسيون هايي كه در دفتر سرپرست مربوط تشكيل مي شود و مطلع ساختن مقامات يا افراد شركت كننده در جلسه .

تهيه و تدوين گزارش عملكرد ماهانه ي حوزه دفتري مديريت استان جهت ارائه به مقام مافوق.

انجام ساير امور ارجاعي مربوط به پست.

 

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب