اوقات شرعی

اروميه : خيابان امام خميني (ره) : جنب بيمارستان شفا : كوي 9 اسلامي : اداره كل تبليغات اسلامي استان آذربايجانغربي

شماره هاي تماس :

32249268 32249267 32230113 - 32232124

داخلي : 101 دفتر مدير كل

داخلي 102 اتاق مدير كل

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب