اوقات شرعی

شرح وظايف حراست :

 

برنامه ريزي ، ساماندهي ، هدايت و نظارت بر كليه ي فعاليت ها و اقدامات حراستي با هماهنگي مديريت حراست سازمان .

اقدامات لازم حراستي با هدايت حراست مركزي در محيط هاي ذيربط و تبادل اخبار و اطلاعات مورد نياز.

برقراري تماس دائم با مقامات امنيتي ذيصلاح در سطح استان .

برقراري سيستم هاي لازم جهت ثبت ، ضبط و نگهداري اسناد و مدارك محرما نه ي سازمان و اجراي دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي مديريت حراست سازمان پيرامون موضوع .

شركت در كميسيون حفاظتي و حراستي دستگاهاو نهادهاي دولتي و مراجع ذيصلاح حسب مورد.

مطالعه ي پرونده ها و نامه هاي طبقه بندي شده ي رسيده و كنترل نامه هاي طبقه بندي شده صادره .

تهيه ي بخشنامه ها ، آيين نامه ها ، مقررات و توصيه هاي حراستي و دستورالعمل هاي حفاظتي لازم و نظارت بر حسن اجراي آن با هماهنگي مديريت حراست .

اظهار نظر در تعيين صلاحيت كاركنان اداره كل تبليغات اسلامي استان و واحدهاي زير مجموعه با هماهنگي مديريت حراست .

نظارت بر حسن جريان حفاظتي امور مختلف ( تاسيسات، اسناد ، رايانه و كاركنان )

شركت در جلسات و سمينارهاي مربوطه حسب دستور مقام مافوق .

تهيه و تنظيم گزارش هاي مورد نياز جهت ارائه به مقام فوق و پيگيري به منظور اجراي برنامه هاي آموزشي مربوطه .

اتخاذ تدابير مناسب به منظور ارتقاي سطح بهره وري فعاليت هاي مربوطه .

انجام ساير امور ارجاعي مربوط به پست سازماني از طرف مقام مافوق محول مي گردد.

 

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب