اوقات شرعی

در راستاي سياست توسعه فرهنگ قرآني کشور و ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي قرآني اين مجموعه در 5 محور وظايف تعريف شده دارد:

 1- شناسايي و ساماندهي و صدور مجوز به مرکز قرآني مردمي.

 2- حمايت از مراکز و فعاليتهاي قرآني.

 3- هدايت آنها.

 4- نظارت بر آنها.

 5- سياستگذاري.

 

1) امر شناسايي و ساماندهي مراکز قرآني و تشکيل پرونده و صدور مجوز و محول نمودن بخشي از فعاليتهاي قرآني به آن مراکز از نظر کمي و کيفي مطلوبيت بيشتر به برنامه هاي قرآني مي بخشد و از اين رهگذر دارالقرآن از تصدّي گري نجات مي يابد.

2) اين تشکيلات از طريق مجاري بودجه اي کشور اعتبارات قرآني را جذب نموده و با تزريق بر بدنه فعاليتهاي قرآني استان در جهت علمي نمودن طرح هاي آموزشي و مفاهيمي در بين آحاد مردم اقدام و پيگيري مي نمايد.

3)مرحله بعدي هدايت مرکز قرآني استان در امر اجراي بهتر و کيفي طرح ها و برنامه هاي آموزشي است که يکي از ضروريات مديريت کلان قرآني است. 

4) نظارت يکي از مهمترين عامل توسعه و پيشرفت در تمامي سيستمها مطرح بوده و مي باشد که در مديريت قرآني نيز سعي گرديده از اين فاکتور جهت حسن اجراي فعاليتهاي قرآني استفاده شود.

5) جهت استمرار و بالندگي فعاليتها در گزينه هاي بالا ارائه طرح هاي مدون، جامع و کارشناسي ضروري مي باشد که در بحث سياستگذاري مطرح مي باشد و دارالقرآن جهت پيشبرد سطوح قرآني مراکز و تشکلهاي قرآني پيگيري جدي را در زمره فعاليتهاي خويش معمول داشته و دارد.

 

6)در بخش حمايت همچنين ضمن واگذار نمودن بخشي از فعاليتهاي آموزش پشتيباني از دوره و پرداخت حق الزجمه مربيان و همچنين در بخش حمايت مالي پرداخت هزينه هاي پشتيباني و تجهيز اقدامات زيادي از مراکز قرآني مردمي صورت مي گيرد.

سخنرانی های مهم

فیلم‌ها و تصاویر منتخب